Právní předpisy

Právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je velmi rozsáhlá a zahrnuje celou řadu zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, z nichž zásadní jsou tyto:

 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění
 • Zákon č.183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
 • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění.
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění
 • Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek
 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
 • Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
 • Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
 • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.‚ kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
 • Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
 • Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti v platném znění.
 • Vyhláška č. 73/2010 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti v platném znění.
 • Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, v platném znění.
 • Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
 • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby